Бесплатная пробная версия

Chào mừng bạn đến với Điều khoản dịch vụ của KikiLogin!

Chúng tôi biết mọi người thường hay bỏ qua Điều khoản dịch vụ, nhưng điều khoản này rất quan trọng để người dùng — là bạn, biết những gì nên mong đợi từ chúng tôi khi sử dụng phần mềm KikiLogin — Bản quyền thuộc về KIKI SOFTWARE., LTD — và những gì chúng tôi mong đợi từ bạn.

Xuyên suốt “Điều khoản”: “KikiLogin”, “KIKISOFTWARE”, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến KIKI SOFTWARE., LTD.

Các thuật ngữ này bao gồm các tiêu đề chủ đề sau:

 • Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi, cách chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình.
 • Những gì chúng tôi mong đợi từ bạn, các quy tắc nhất định khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Các dịch vụ của KIKISOFTWARE, mô tả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung bạn tìm thấy trong các dịch vụ của chúng tôi — cho dù nội dung đó thuộc về bạn, KIKISOFTWARE hay bên thứ ba.
 • Trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng, trong đó mô tả các quyền hợp pháp khác mà bạn có và điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp ai đó vi phạm các điều khoản này. BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN “ĐIỀU KHOẢN” NÀY VÀ / HOẶC BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KIKILOGIN, BẠN ĐỒNG Ý VÀ PHẢI TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM KIKI., LTD.

Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng CÓ chính sách Bảo mật. Mặc dù nó không phải là một phần của các điều khoản này, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn đọc nó để hiểu rõ hơn về cách bạn có thể cập nhật, quản lý và xóa thông tin của mình.

Giới thiệu

KikiLogin cung cấp các dịch vụ hồ sơ trình duyệt ảo, bao gồm tạo, quản lý, chia sẻ và sử dụng nhiều hồ sơ trình duyệt trong một hoặc một số thiết bị, kiểm soát vân tay trình duyệt, thiết bị và các dịch vụ liên quan, được mô tả thêm trên trang web của chúng tôi: https://KikiLogin.com/.

Chúng tôi cung cấp Trang web của mình, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu trong Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”). Vui lòng đọc kỹ “Điều khoản” này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ KikiLogin dựa trên điều kiện là bạn chấp nhận “Điều khoản” này.

Các Trang web, Dịch vụ và Phần mềm được vận hành bởi KIKI SOFTWARE., LTD.

Trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua Facebook, Telegram hoặc Zalo.

Điều khoản Dịch vụ

Đăng ký phần mềm: 1a. KIKI SOFTWARE., LTD cấp cho Khách hàng và Khách hàng chấp nhận từ chúng tôi, một quyền hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng. Người dùng được ủy quyền truy cập và sử dụng phần mềm KikiLogin chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của Khách hàng. Khách hàng hoặc Người dùng được Ủy quyền thay mặt cho các bên thứ ba không được ủy quyền theo “Điều khoản” này sẽ không được sử dụng Kikilogin. Khách hàng cần đảm bảo rằng Người dùng được ủy quyền sử dụng KikiLogin phù hợp với các điều khoản và điều kiện của KIKI SOFTWARE., LTD.

1b. Việc sử dụng KikiLogin của Khách hàng hoặc bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào theo “Điều khoản” này sẽ tuân theo thỏa thuận người dùng cuối, điều khoản sử dụng và / hoặc chính sách bảo mật áp dụng cho KikiLogin.com, hoặc bất kỳ trang web hiện hành nào khác được sử dụng để truy cập các dịch vụ của CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KIKI SOFTWARE.

1c. Mọi thương lượng được giải quyết giữa KIKISOFTWARE và Khách hàng là riêng tư, Khách hàng không được chia sẻ các cuộc thương lượng riêng tư với các khách hàng khác. Chúng tôi có quyền hủy bỏ thương lượng vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, bao gồm cả việc xác định được rằng Khách hàng đã vi phạm điều khoản này.

Quyền sở hữu trí tuệ

2a. Khách hàng thừa nhận rằng tất cả các quyền, quyền sở hữu và sự quan tâm đối với và đối với KIKI SOFTWARE., LTD và KikiLogin Software, cùng với các mã, trình tự, sản phẩm phái sinh, tổ chức, cấu trúc, giao diện, bất kỳ tài liệu, dữ liệu, tên thương mại, nhãn hiệu hoặc khác các tài liệu liên quan (gọi chung là “KIKISOFTWARE IP”), và luôn là tài sản duy nhất và độc quyền của KIKI SOFTWARE., LTD. KIKISOFTWARE IP chứa bí mật thương mại và thông tin độc quyền thuộc sở hữu của KIKI SOFTWARE., LTD và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ (và các luật khác liên quan đến sở hữu trí tuệ). Ngoại trừ quyền sử dụng KikiLogin, “Điều khoản” này không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền nào đối với hoặc đối với bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu (cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) hoặc bất kỳ các quyền hoặc giấy phép khác liên quan đến Dịch vụ của KIKISOFTWARE hoặc Phần mềm KikiLogin.

2b. Khách hàng không được cố gắng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào hoặc bên thứ ba khác cố gắng sao chép, sửa đổi, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh, khung, nhân bản, tái xuất bản, biên dịch ngược, tháo rời, thiết kế ngược, tải xuống, truyền hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ KIKISOFTWARE và / hoặc Phần mềm KikiLogin dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào.

Phí đăng ký / Định giá

3a. Khách hàng sẽ thanh toán cho KIKISOFTWARE chi phí tích lũy của các dịch vụ trong khoảng thời gian mà Khách hàng đã chọn. Khách hàng đồng ý với các điều kiện giá cả được quy định trong KikiLogin.com khi chấp nhận thỏa thuận này. (Xem https://KikiLogin.com/pricing).

3b. Phí Đăng ký cho Giai đoạn Đăng ký đầu tiên, (ngày ngay sau thời gian dùng thử 7 ngày cho đến ngày cuối cùng của tháng), khi bắt đầu thời hạn của “Điều khoản” này, sẽ được thanh toán vào Ngày có hiệu lực của ngày đầu tiên của tháng sau. Phí Đăng ký cho tất cả các Giai đoạn Đăng ký tiếp theo trong thời hạn của Thỏa thuận này sẽ được thanh toán cho KIKISOFTWARE vào ngày đầu tiên của mỗi Giai đoạn Đăng ký tiếp theo, theo tiểu mục 3d bên dưới.

3c. Số tiền Phí đăng ký không bao gồm bất kỳ khoản thuế hiện hành nào. Khách hàng chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế hiện hành.

3d. Khách hàng phải cung cấp phương thức thanh toán có thể chấp nhận được cho KIKISOFTWARE và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để cho phép thanh toán tự động Phí đăng ký và chi phí dịch vụ. Bằng cách đồng ý với “Điều khoản” này, Khách hàng ủy quyền cho KIKISOFTWARE tự động tính phí phương thức thanh toán nói trên cho tất cả các Giai đoạn Đăng ký trong thời hạn của “Điều khoản” này.

3e. Bất kỳ điều khoản thanh toán bổ sung nào giữa KIKISOFTWARE và Khách hàng sẽ được đồng ý bằng văn bản và được quy định trong hóa đơn, thỏa thuận thanh toán hoặc tài liệu bằng văn bản khác.

Khả năng tiếp cận / Bảo trì / Hỗ trợ

4a. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ KikiLogin trên cơ sở 24 × 7 (24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần) trong Thời hạn đăng kí, ngoại trừ:

 • Sao lưu hệ thống đã lên lịch hoặc bảo trì liên tục khác theo yêu cầu và được lên lịch trước bởi KIKISOFTWARE.
 • vì bất kỳ nguyên nhân không lường trước được ngoài khả năng kiểm soát của KIKISOFTWARE, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc lỗi mạng truyền thông, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc các cuộc tấn công tương tự, hoặc bất kỳ sự kiện không lường trước sẽ được quy định trong “Điều khoản” này.

4b. KIKI SOFTWARE., LTD theo dõi các chỉ số hiệu suất trên hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng (của riêng công ty và của các nhà cung cấp bên thứ ba) để đánh giá hiệu suất tổng thể của các dịch vụ lưu trữ. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để giải quyết hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng theo yêu cầu để duy trì hiệu suất thỏa đáng của Phần mềm KikiLogin.

4c. KIKISOFTWARE bảo lưu quyền giám sát và hạn chế Khách hàng sử dụng Dịch vụ mà không cần thông báo nếu Khách hàng đang sử dụng quá nhiều tài nguyên máy tính mà ảnh hưởng đến hiệu suất của Dịch vụ KIKISOFTWARE cho những người đăng ký khác.

4d. KIKI SOFTWARE., LTD bảo trì Phần mềm KikiLogin và cung cấp tất cả các bản update, bản sửa lỗi hoặc phiên bản mới cho Phần mềm KikiLogin mà người dùng không mất thêm phí. Tuy nhiên, việc bảo trì sẽ không bao gồm bất kỳ bản phát hành chính nào về chức năng bổ sung của Phần mềm KikiLogin hoặc lập trình tùy chỉnh mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng với một khoản phí bổ sung theo thỏa thuận khác giữa các bên.

Điều kiện

5a. Điều khoản này bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt theo quy định tại đây. Khách hàng sẽ chọn kỳ hạn sẽ bao gồm các kỳ hàng năm hay hàng tháng (mỗi kỳ là một “Thời hạn đăng ký”).

5b. Khi chấm dứt “Điều khoản” này vì bất kỳ lý do gì, tất cả các quyền và đăng ký được cấp cho Khách hàng sẽ ngay lập tức chấm dứt và Khách hàng sẽ ngừng sử dụng Phần mềm KikiLogin và Người dùng được ủy quyền không được sử dụng Phần mềm KikiLogin. Dữ liệu của khách hàng sẽ bị xóa sau 1 tháng kể từ ngày Đăng ký cuối cùng của họ.

Bảo mật

6a. Khách hàng sẽ bảo vệ tất cả các thông tin độc quyền, bí mật và / hoặc không công khai các thông tin liên quan đến Phần mềm KikiLogin, Dịch vụ của KIKISOFTWARE và “Điều khoản” này.

6b. Khách hàng không được tiết lộ hoặc công bố Thông tin bí mật mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KIKISOFTWARE.

6c. Khách hàng không tiết lộ và không sử dụng Thông tin mật cho lợi ích của họ hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào khác, bên thứ ba, công ty hoặc công ty không nhất quán với mục đích của “Điều khoản” này.

6d. Các hạn chế về tiết lộ sẽ không áp dụng đối với thông tin:

 • Thông tin có sẵn cho công chúng tại thời điểm tiết lộ, hoặc sau đó được cung cấp cho công chúng mà không phải do lỗi của Khách hàng.
 • Đã được Khách hàng biết trước khi tiết lộ theo Thỏa thuận này.
 • Có được bất kỳ lúc nào một cách hợp pháp từ bên thứ ba trong các trường hợp cho phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho người khác.
 • Được yêu cầu bởi luật pháp hoặc lệnh của tòa án để được tiết lộ.

Quy tắc sử dụng

1.Liên quan đến việc sử dụng phần mềm, đại diện cho chủ thể của Phần mềm KikiLogin và “Điều khoản” này, chúng tôi tuyên bố rằng:

 • Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ KikiLogin cho các mục đích bất hợp pháp.
 • Khách hàng không được thực hiện bất kỳ hoạt động có thể bị coi là vi phạm, hành động tội phạm và không được quấy rối, đe dọa, gây bất tiện cho (một) người khác.
 • Khách hàng không được sử dụng hoặc gửi thông tin hoặc phần mềm vi phạm bất kỳ luật hoặc pháp luật địa phương, luật quốc gia hoặc quốc tế nào.
 • Khách hàng không được sử dụng hoặc tái sản xuất bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bởi bản quyền mà không có sự đồng ý của người giữ bản quyền.
 • Khách hàng không được chuyển tiếp bất kỳ tài liệu nào mang tính chất quảng bá hoặc cung cấp thông tin về hoạt động bất hợp pháp hoặc khuyến khích bạo lực với bất kỳ người hoặc nhóm nào.

2. Khách hàng vi phạm bất kỳ quy tắc sử dụng nào ở trên sẽ được coi là hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng và KIKISOFTWARE có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào Dịch vụ của KIKISOFTWARE hoặc Phần mềm KikiLogin hoặc bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến việc vi phạm các quy tắc trên, bất kể có hoặc không thông báo trước.

Sử dụng & Lưu trữ

1.Chúng tôi đảm bảo thông qua hệ thống của mình rằng mọi dữ liệu, thiết lập giao diện người dùng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác liên quan đến Khách hàng được bảo vệ, sử dụng và lưu trữ dựa theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu liên quan và chỉ cho các mục đích đã được thông báo và cho phép.

2.Trong quá trình sử dụng KikiLogin, chúng tôi bảo đảm những điều sau:

 • Cung cấp cho Khách hàng giao diện người dùng được bảo vệ bằng địa chỉ e-mail (dưới dạng tên người dùng) và mật khẩu, đảm bảo rằng dữ liệu của Khách hàng chỉ có thể được truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu mà Khách hàng đã chọn.
 • Lưu trữ mật khẩu của Khách hàng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi ở dạng mã hóa để không thể giải mã được.
 • Bảo vệ lưu lượng dữ liệu của giao diện người dùng được tạo cho khách hàng bằng mã hóa phù hợp với công nghệ hiện tại.
 • Sử dụng các công nghệ phần cứng và phần mềm với khả năng vận hành và bảo mật dữ liệu cao để xử lý và lưu trữ dữ liệu, đồng thời thường xuyên kiểm tra các tính năng liên quan để so sánh với các yêu cầu của thời đại và nếu cần, sẽ cải tiến, cập nhật hoặc thay thế.

3.Chúng tôi sẽ áp dụng các cấp độ hoặc giải pháp bảo mật sau đây hoặc các quy trình cung cấp các cấp độ bảo mật tương tự hoặc cao hơn:

 • Trung tâm dữ liệu: Các máy chủ của chúng tôi được đặt tại Singapore, nơi các máy chủ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật cấp cao nhất.
 • Bảo vệ chống mất mát và trục trặc dữ liệu: Mật khẩu tài khoản được lưu trữ rời rạc, nhân viên của chúng tôi không thể nhìn thấy mật khẩu thực và các phiên sao lưu thường xuyên được áp dụng cho các máy chủ riêng biệt.
 • Bảo mật ứng dụng: Nếu bạn mất mật khẩu, bạn phải cung cấp mật khẩu mới. Chúng tôi liên tục kiểm tra tính bảo mật của hệ thống của mình.
 • Bảo vệ công nghệ thông tin nội bộ: Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về các phương pháp bảo mật tốt nhất.

Hỗ trợ

Chúng tôi có dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các Dịch vụ của KIKI SOFTWARE., LTD cho Khách hàng của chúng tôi, dịch vụ này sẽ xử lý các yêu cầu hợp lý phù hợp với mục đích sử dụng. Chúng tôi loại trừ các loại hỗ trợ sau khỏi các loại hỗ trợ có sẵn thông qua dịch vụ khách hàng của mình:

2a. Chúng tôi không hỗ trợ khởi tạo hoặc sửa đổi bất kỳ cài đặt nào trong tài khoản người dùng, hoặc tạo, sửa đổi, hỗ trợ hoặc phân tích các quy trình hoạt động.

2b. Chúng tôi không hỗ trợ việc phân tích các lỗi đã xảy ra hoặc được cho là đã xảy ra đối với mã thuộc quyền sở hữu của Khách hàng. Chúng tôi không hỗ trợ tìm kiếm hoặc sửa chữa, hoặc tìm hiểu các mã này.

2c. Chúng tôi không tìm hiểu, phân tích, sửa chữa, bổ sung, cải thiện hoặc cung cấp hỗ trợ về các mã kết nối với dịch vụ của chúng tôi hoặc hệ thống hỗ trợ của nó với các hệ thống khác của người dùng hoặc đại lý của nó.

3. Các bên đồng ý trong một thỏa thuận riêng nếu Khách hàng yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc điều tra, phân tích, sửa chữa, bổ sung hoặc cải thiện các trường hợp được liệt kê tại đây với một khoản phí riêng.

4.Ngoài những điều trên, KIKI SOFTWARE., LTD không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ logic kinh doanh hoặc giải pháp CNTT nào được thực hiện bởi người ngoài KIKISOFTWARE dựa trên bất kỳ yếu tố nào của Dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập thông qua các quyền của tài khoản người dùng.

5.Sau khi có cảnh báo bằng văn bản một lần, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng nào đang diễn ra và / hoặc thêm của Khách hàng, nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ quyền nhân phẩm nào của đại diện KIKISOFTWARE, cố ý cản trở sự trợ giúp, hoặc trong trường hợp nếu bất kỳ đại diện nào của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi các hành vi vi phạm, khiêu dâm hoặc đe dọa.

Các thay đổi và sửa đổi đối với các điều khoản

1. Khách hàng có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản bất kỳ lúc nào trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua phần mềm KikiLogin.

2. Chúng tôi có quyền hoàn toàn đối với việc cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản bằng cách đăng các cập nhật hoặc thay đổi lên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Ứng dụng mà chúng tôi cho là cần thiết. Những cập nhật hoặc thay đổi đó có thể vì những lý do bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ các thay đổi đối với luật hoặc dựa theo những cải tiến đối với Trang web, Dịch vụ hoặc Phần mềm của Chúng tôi.

3. Trừ khi chúng tôi có quyết định khác, việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web, Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi sau khi có thay đổi hoặc sửa đổi đối với Điều khoản đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và / hoặc sửa đổi đó. Nếu bạn phản đối các thay đổi hoặc sửa đổi, Khách hàng sẽ bị buộc ngừng sử dụng Trang web, Dịch vụ và Phần mềm.

4. Bất kỳ lỗi chính tả hoặc thay đổi nào đối với phông chữ hoặc kiểu dáng đều được coi là không quan trọng và sẽ không được thông báo.

5. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Trang web, Dịch vụ và Phần mềm hiện tại cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản này.

6. Chúng tôi cố gắng hết sức để thông báo cho bạn về các cập nhật, thay đổi, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản bằng Trang web của chúng tôi, qua e-mail hoặc qua Phần mềm KikiLogi. Tuy nhiên khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Trang web hoặc Phần mềm của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi.

7. Các Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 28 tháng 9 năm 2021, lúc 00:00 (UTC +07: 00) và áp dụng cho tất cả các hành động được thực hiện trên Trang web, Dịch vụ của chúng tôi và trong Phần mềm KikiLogin kể từ ngày này.

LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KIKI SOFTWARE

Hỗ trợ Facebook: https://www.facebook.com/Kikisoftware

Kikisoftware Hỗ trợ Telegram: https://t.me/kikilogincommunity

Cập nhật: ngày 26 tháng 9 năm 2021